แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กิตติสารสุธี สีลสมฺปนฺโน (แก้วอาษา)

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.A.(Linguistics) University of Delhi,India 2551
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547