แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมัคร มหาวีโร (วงศ์ละคร)

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.A. (Linguistics) University of delhi,India 2537
ศน.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2532