แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ฐากูร หอมกลิ่น

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558
ศน.ม สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2554
ศน.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2551