แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วีระชาติ ปิยวณฺโณ (โปธา)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Political Science) Magadh University, India 2558
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
พธ.บ. (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546