แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บุญเสริม ปภสฺสโร (จันทร์ภักดี)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549