แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิเชียร อธิปุญฺโญ (แสนศรี )

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
ศศ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2556
ศน.บ. (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550