แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

มงคลธรรมวิธาน ภูริจิตฺโต (ทะเรรัมย์)

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Philosophy) Dr. Bhimroa Ambedkar University, Agra., INDIA 2554
M.A. (Philosophy) B.H.U., INDIA 2539
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2536