แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์ ญาณสีโล (ธรรมจง)

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Buddhist Studies) University of Delhi 2552
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547
ศษ.บ. (วิชาเอกสังคม สาขามัธยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2541