แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ภาษิต สุขวรรณดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ON-LINE RESEARCH ETHICS TRAINING COURSE National Research Council of Thailand (NRCT) and Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) 2563
ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2542
ศน.บ. ศาสนาและปรัชญา สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 2539