แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

มงคลชัย สมศรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2544