แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

มานพ นักการเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2561
รป.ม. (การบริหารและการจัดการภาครัฐ) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2559
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550
Ph.D. (Ancient Indian & Asian Studies) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 2549
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2533