แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ทรงศักดิ์ พรมดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. Pali @ Buddhist Studies Banarus Hindu University, India 2551
M.A. (Pali Literature @ Buddhist Studies) Banarus Hindu University, India 2548
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545