แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พาฝัน ธนากูรเมธา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษด้วยภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2541