แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พิรุณ จันทวาส

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Curriculum Studies University of Hull, England 2546
การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522