แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เจริญ กตปญฺโญ (กระพิลา)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
ศน.บ (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546