แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประสิทธิ์ ปสิทฺโธ (สระทอง)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545