แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สัญชัย ญาณวีโร (ทิพย์โอสถ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2562
ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
ปวค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549
ศน.บ. (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545