แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เจริญ ทุนชัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.บ. สาขาวิชา (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558
รป.ม. สาขาวิชา (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2547
ศน.บ. สาขาวิชา (การศึกษานอกระบอบ) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 2540