แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กิตติคุณ ภูลายยาว

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539