แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิชิต นาชัยสินธุ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546
ศน.บ. (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543