แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ศรีปริยัติวิธาน คุปตรํสี (ทองวิจิตต์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 2546
ศน.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543