แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อรรถจริยานุวัตร สุวณฺโณ (ศรีทอง)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2542