แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุวัฒนธรรมาภรณ์,ดร. (ภัทร ) ยสปาโล (เสนวรรณกุล)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
Ph.D. (Buddhist Studies) Magadh University,India 2553
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548