แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ศรีสลับ อุปมัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M. A. (Linguistics) University of Pune India 2540
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530