แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ฐัทนก ศิริมงคล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554