แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ณฐภัทร อยู่ประไพ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2550
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2546