แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
-ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548
-กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2514