แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พยอม ก้อนในเมือง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
-กศ.ม.(ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ) -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551
-กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547