แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สำราญ โคตรสมบัติ

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2557
Ph.D (Philosophy) Magadh University. 2551
M.A. (Philosophy) Kurukshetra University 2545
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2542