แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กำธร เพียเอีย

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. Philosophy สกอ. 2560
Ph.D. Philosophy Magadh University. 2554
M.A. (Philosophy) Kurukshetra University. Kurakshetra Haryana, India 2546
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539