แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประเวช วะทาแก้ว

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Indian Philosophy & Religion) Banaras Hindu University, India 2558
M.A. (Indian Philosophy & Religion) Banaras Hindu University, India 2552
ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546