แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ทวี เลียวประโคน

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D (Philosophy) Kurakshetra University 2555
M.A. (Philosophy) Kurakshetra University 2548
ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545