แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กฤตสุชิน พลเสน

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D (Philosophy) University of Pune 2554
M.A. (Philosophy) Kurakshetra University 2548
ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545