แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดวงพร คำหอมกุล,ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D (Buddhist Studies) University of Delhi India, 2010 University of Delhi India 2553
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
บศ. (บาลีศึกษา) ประโยค 9 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2535