แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พนัด ด้วงติลี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การเมือง มหวิทยาลัยรามคำแหง 2562
นโยบายแะการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยเกริก 2542
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539