แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ปัณฑิตาภา เนตรน้อย,ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D (Buddhist Studies) University of Delhi, India 2552
ศษ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542