แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กรธัช กมฺพุวณฺโณ (ศักดิ์ศรี)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษษต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2538
ศน.บ (ศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2531