แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล (แสวงมิ้ม)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540
ศน.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2528