แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สนิท วงปล้อมหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545