แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สำราญ ศรีคำมูล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2562
Ph.D.(Ancient India & Asia Studies) Magadh University,India. 2553
M.A.(Linguistics) Delhi University,India. 2543
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540