แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.สิทธิพร เกษจ้อย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Sociology) Bharati Vidyapeeth University, Pune, India 2555
สส.ม. (การวิจัยทางสังคมสงเคาะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547