แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Philosophy) Kurukshetra University, India. 2554
M.A. (Philosophy) Kurukshetra University, India. 2549
ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545