แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อรรชนิดา หวานคง

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551