แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จักรี บางประเสริฐ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2554
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552