แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สานิตย์ สีนาค

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539