แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

คัมภีรภาพ คงสำรวย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550