แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ (บุตระเกษ,ผศ.ดร.)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2559
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549