แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จำนง คันธิก

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
philosophy Magadh University 2554
philosophy Banaras Hindu University 2532
ปรัชญา สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 2527
เปรียญธรรม ๙ ประโยค แม่กองธรรมสนามหลวง 2523