แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธิดา ขุนสิทธิ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (สาขาวิชาสังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ค.บ. (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2530