แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฎเลย 2543